Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Zapadna Europa

Prímorská poloha štátov západnej Európy je veľmi výhodná, pretože umožňovala rozvoj moreplavby, námorného loďstva a obchodu.

Povrch: 

- je rozmanitý, najväčšiu plochu zaberajú nížiny a vysočiny. Pohoria: Ardény, Vogézy, Franc.stredohorie, Pyreneje, Alpy, Kaledónska vysočina,... Najvyšší vrch: Mt.Blanc

Podnebie:

- je na väčšine územia mierne a vlhké prímorské, na juhu Francúzska stredomorské s prevládajúcimi Z vetrami.
- letá chladnejšie, oblačné a veľké množstvo zrážok, zimy teplejšie, bez mrazov. Vo vnútrozemí Francúzska a Belgicka sú letá teplejšie a zimy chladnejšie.

Vodstvo:

- Rieky majú dostatok vody po celý rok, viaceré sa využívajú na dopravu a výrobu elek.energie. Najväčšie: TEMŽA, SIENA, LOIRA, GARONNA, RHONA, RÝN, MAAS, SHELDE
- Jazerá: ľadovcové – S VB, Škótsko – Lochnesské jazero, väčšina na území pohorí

Obyvateľstvo:

- patrí k skupine germánskych a románskych národov. Germánske: Angličania, Holanďania, Flámi. Románske: Francúzi a Valóni. Do iných skupín patria: Íri, Bretónci, Walesania.
- Štáty sú veľmi husto zaľudnené: Holandsko, Belgicko, str. a južné Anglicko, severné Francúzsko. Najväčšia koncentrácia obyvateľstva je v zázemí veľkých miest a priemyselných oblastí (Paríž, Londýn, stredné Anglicko, stredné Belgicko a i.).
- Prevažná časť obyvateľov žije v mestách (60-70%), pracuje v priemysle a službách.

Hospodárstvo:

- vyspelé, všetky štáty patria do EÚ
-dostatok nerastného bohatstva → strojársky priemysel, chemický, výroba spotrebného a potravinárskeho tovaru
- nerastné bohatstvo: uhlie (VB), ropa, zemný plyn (Severné more), železná ruda, bauxit (Francúzsko).
- Dôležité sú veľké rafinérie ropy v prístavných mestách.

Poľnohospodárstvo:

-  prevláda živočíšna výroba zameraná prevažne na chov hov.dobytka, ošípaných a hydiny. Dôležitý je rybolov. Zvieratá sa pasú po celý rok – vždy zelené porasty.
- Pestuje sa : obilniny, zemiaky, cukrová repa.
- FRANCÚZSKO: vývoz poľnohosp.plodín
- HOLANDSKO: výnosy na 1 obyvateľa na prvých miestach spolu s Dánskom

- Dobré sú rozvinuté takmer všetky druhy dopravy. Západná Európa je zaujímavá aj z hľadiska cestovného ruchu. Najnavštevovanejšie je Francúzsko.

FRANCÚZSKO

- republika, hlavné mesto PARÍŽ
- leží vo východnej polohe pri pobreží AO a Stredozemného mora. Súčasťou Francúzska je aj ostrov Korzika.
- Francúzsko je rozlohou druhý najväčší štát v Európe (po Rusku)

Povrch:

- tvoria rozsiahla Francúzska nížina, Francúzske stredohorie a na juhu Pyreneje a východe Alpy. Morské pobrežia, najmä časť pobrežia Stredozemného mora so známou francúzskou Riviérou, patria k najvýznamnejším oblastiam cestovného ruchu na svete.

Podnebie:

- územie patrí do viacerých podnebných oblastí: prímorskej na Z, smerom na V kontinentálnejšej, na J stredomorskej.

Vodstvo:

- Rieky sú vodnaté a pospájané prieplavmi. Najvýznamnejšie sú Loira, Rhona, Seina, Garonne. V zálive v St.Malo v Bretónsku bola v r.1966 vybudovaná prvá prílivová elektráreň na svete, ktorá využíva energiu morského prílivu.

Obyvateľstvo:

- takmer ¾ obyvateľstva žije v mestách, pracujú v službách a v priemysle. Najhustejšie sú zaľudnené priemyselné oblasti, najmä Parížska panva.

Poľnohospodárstvo:

- vyspelé, prevláda živočíšna výroba – chov dobytka, ošípaných a hydiny, dôležitý je i rybolov, zvláštnosťou chov ustríc. Pestujú sa obilniny(najviac pšenica), cukrová repa, krmoviny. Svetoznáme je pestovanie viniča a výroba vína (Burgundsko, Champagne, Bordeaux), rozšírené aj vinárstvo a zeleninárstvo. Taktiež sa tu pestuje ryža, v okolí NICE kvety. Francúzsko je najväčší európsky výrobca potravín.

Priemysel:

- základom je ťažba nerastných surovín: železná ruda, bauxit, draselná a kamenná soľ, čierne uhlie, urán). 80% energie dodávajú jadrové elektrárne. Veľké sú aj hydroenergetické zásoby. Na riekach Rýn a Rhone sú vybudované viaceré veľké hydroelektrárne.
- Z odvetví priemyslu vyniká strojárstvo (automobily, lietadlá, lode,...), hutníctvo (oceľ, hliník), chemická výroba (Michellin), výroba textilných, odevných a kožiarskych výrobkov, potravinársky(víno, destiláty, syry, mäso), farmaceutický priemysel.
- svetová špička: jadrová energia, letecký priemysel, raketová technika
- Najdôležitejšia hospodárska oblasť Francúzska sa nachádza na severe štátu. Tu je sústredená prevažná časť priemyslu a polovica obyvateľov štátu. Ďalšie dve priemyselné oblasti sa utvorili na severe v Lotrinsku a na SV v Alsasku.

- Hosp.oblasti:

SZ – PARÍŽ, LILLE, LEHAVRE
JZ- BORDEAUX, TOULOUSE
JV - MARSEILLE(najväčší prístav lodenice, ropné rafinérie), LYON(textilná výroba),
GRENOBLE, KORZIKA
SV – STRASBURG(sídlo Európskeho parlamentu, riečny prístav), DIJON,

Doprava:

- dobre rozvinuté všetky druhy dopravy.

- Železničná: vlaky TGV predstavujú svetovú špičku v organizácii dopravy dosahovanej rýchlosti (viac ako 270km).
- Hustú cestnú sieť dopĺňajú diaľnice, ktorých sieť sa stále rozširuje.
- Veľmi intenzívna je námorná doprava, najmä v Lamanšskom prielive a v Severnom mori. Hustá je sieť leteckých liniek.
- Francúzsko má najväčší cestovný ruch v Európe ( Paríž s okolím, francúzska Riviéra, Alpy, pútnické miesto Lurdy v Pyrenejách)

VEĽKÁ BRITÁNIA

- oficiálny názov: Spojené kráľovstvo VB a Sev.Írska. Hlavné mesto: Londýn
- Spojené kráľovstvo VB a Severného Írska tvoria štyri historické územia:

ANGLICKO - LONDÝN
ŠKÓTSKO - EDINBURGH
SEV. ÍRSKO - BELFAST
WALES – CARDIFF

- Od pevninskej Európy je oddelené prielivom La Manche. Z geologickej stránky sú Britské ostrovy pokračovaním európskej pevniny.

Povrch:

- Sever ostrova VB vypĺňa Kaledónska vysočina, Grampiány, strednú časť Penninské vrchy s veľkými zásobami čierneho uhlia. J a JV zaberajú nížiny. Ostrovy a súostrovia: Normándske ostrovy, Man, Orkneje, Shetlandy, Hebridy.

Podnebie:

- vlhké prímorské podnebie.Zima je daždivá a hmlistá, leto chladné, veterné a oblačné.

Vodstvo:

- Rieky sú splavné a pospájané prieplavmi, tvoria súvislé vodné cesty. K najdlhším patria Temža a Severn.

Obyvateľstvo:

- tvoria zo 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania, Íri. VB patrí k najhustejšie zaľudneným štátom Európy i sveta. Najviac obyvateľov žije v priemyselných oblastiach v strednom a JV Anglicku. Mestá tam tvoria konurbácie (Liverpool – Manchester, Birmingham s okolím, Londýn s okolím). V mestách žije až 90% obyvateľov, pracujú najmä v službách a v priemysle.

Hospodárstvo:

- je intenzívne, zamestnáva len 2% pracujúcich. Najviac sa chovajú ovce a dobytok, rozšírený je aj chov športových koní a rybolov. Na J a JV sa pestuje pšenica, jačmeń, zemiaky, cukrová repa, chmeľ, krmoviny.
- Významnú úlohu v hospodárstve štátu zohráva priemysel. Zásoby nerastných surovín – čierne uhlie, železná ruda- sú už dosť vyčerpané. V Severnom mori vzrástla ťažba zemného plynu a ropy. Najdôležitejším odvetvím: strojárneský priemysel (výroba dopravných prostriedkov). Známa je textilná výroba – Manchester.

- Priemyselné oblasti:

-Južné Anglisko: LONDÝN, BRISTOL, SOUTH AMPTON
-Stredné Anglicko: BIRMINGHAM, NOTTINGHAM, LIVERPOOL,MANCHESTER,LEEDS,SHEFFIELD
-Ďalej: NEWCASTLE (prístav), GLASGOW, EDINBURGH (Škótsko), v oblasti Bristolského zálivu.

- Doprava: vo vnútrozemí prevláda automobilová a železničná (známy tunel pod prielivom La Manche), pri pobreží pobrežná (kabotáž), ale i námorná a letecká.
VB má výborné predpoklady pre cestovný ruch. Ku známym atraktivitám patrí Londýn, kultový monument Stonehenge v JZ Anglicku, univerzitné mestá Oxford a Cambridge a i.
- Veľká Británia je hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete.
- Severné Írsko: je hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou štátu. Dodáva však poľnohosp. produkty. Od r.1969 oblasť trpí sociálnymi, národnostnými a najmä náboženskými nepokojmi a ozbrojenými zrážkami (Íri sú katolíci, tu žijúci Angličania protestanti). Podľa dohody o ukončení konfliktu sa však Írsko v r.1998 nárokov na územie Severného Írska vzdalo. Občasné nepokoje pretrvávajú naďalej

ÍRSKO

- republika, hlavné mesto DUBLIN
- severná časť – ešte dnes súčasť VB
- Írska republika zaberá väčšinu územia ostrova Írsko.
- Írsko získalo nezávislosť od Británie v roku 1922. Neutešené politické pomery, národnostný, hospodársky i náboženský útlak viedli v minulosti k rozsiahlej zámorskej emigrácii Írov. Časť Írov v súčasnosti bojuje za zjednotenie celého ostrova.

Povrch:

- prevažne nížinatý, iba na JV a S sa dvíhajú nízke vrchy, takže má tvar plochej panvy.Hojne sa vyskytujú krasové javy.

Podnebie:

- mierne, vlhké s chladnými letami a miernou zimou.

Vodstvo:

- Rieky sú vodnaté vďaka prímorskému podnebiu, časté zrážky udržujú lúky vždy zelené.

Obyvateľstvo:

- je takmer jednotné (Íri, potomkovia Keltov tvoria 94% obyvateľov), pracujúce najmä v službách, v priemysle, v poľnohospodárstve, rybolove a námornej doprave. V dôsledku prudkého hospodárskeho vývoja sa v súčasnosti emigrované obyvateľstvo do Írska vracia.

- Poľnohospodárstvo: najmä chov dobytka, oviec. Pestujú sa zemiaky, ľan a iné menej náročné plodiny.
- Priemysel: najrozvinutejší je potravinársky priemysel, ďalej textilná a strojárska výroba. Nerastné suroviny: rašelina, menšie ložiská farebných kovov.
- Väčšie mestá: DUBLIN (Baile Átha Cliath), CORK, LIMERICK.
- Írsko patrí v súčasnosti medzi hospodársky najrýchlejšie sa rozvíjajúce štáty („keltský tiger“).

Tri štáty – Belgicko, Holandsko a Luxembursko sa označujú spoločným názvom BENELUX (názov pre colnú a hospodársku úniu vytvorenú po WW2). Patria k najhustejšie zaľudneným štátom Európy.

BELGICKO

- kráľovstvo, hlavné mesto BRUSEL
- leží pri pobreží Severného mora, riekou Másou rozdelené na nížinu  na S a Z a vrchovinu Ardeny na JV.
- Delí sa: FLÁMSKO (sever), VALÓNSKO (J,JV), územie BRUSELU.
- Podnebie: prímorské.
- Len 3 % obyvateľov žije na vidieku. Na severe bývajú Flámi, ktorí hovoria jazykom podobným holandčine, na juhu po francúzsky hovoriaci Valóni.

- Poľnohospodárstvo: prevláda živočíšna výroba, najmä chov hovädzieho dobytka, ošípané. Pestuje sa krmoviny, pšenica, cukrová repa, ľan, chmeľ.
- Priemysel: významný je hutnícky,chemický, strojársky, textilný, sklársky, brúsenie drahokamov – Antverpy, výroba čipiek.
- Hlavné a najväčšie mesto je BRUSEL veľké priemyselné, obchodné a finančné stredisko, sídlo najvyšších orgánov EÚ.

Strediská:

- S: ANTVERPY, GENT, BRUGGE
- J: LIEGE (Lutych), CHARLEROI

- Doprava: najhustejšia železničná sieť na svete.

HOLANDSKO

- kráľovstvo, hlavné mesto: AMSTERDAM
- je husto osídlené
- leží pri Severnom mori, pri ústí riek Rýn a Šelda. Pod úrovňou mora leží asi 50% krajiny a preto pred záplavami sa musí chrániť hrádzami. Nová pevnina sa získava vysúšaním plytkých zálivov oddelených od mora (vysušený pozemok sa nazýva polder). ¼ územia = orná pôda. 1/3 územia = pastviny
- Podnebie: mierne prímorské.
- Obyvateľstvo: 90% žije v mestách, najviac v ROTTERDAME – najväčší prístav sveta, rafinérie ropy, lodenice), HAAGU – sídlo kráľovského dvora, vlády, parlamentu a v hlavnom meste AMSTERDAM – prístav, letisko, brusiarne diamantov.

Poľnohospodárstvo:

- vhodné podnebie a pôdy. Svojimi výnosmi v rastlinnej výrobe – cukrová repa, zemiaky, zelenina, kvety – tulipány – a vyspelou živočíšnou výrobou – hovädzí dobytok, ošípané – je intenzívnejšie na svete.
- prevažujú rodinné farmy
- má najväčšie hektárové výnosy a dojivosť

Priemysel:

- potravinársky, spracovanie tabaku, tepelné a veterné elektrárne chemický, elektrotechnický – Philips, chemický: Shell. Nerastné suroviny: ropa, zemný plyn zo Severného mora.
- Strediská: ROTTERDAM, HAARLEM, UTRECHT.
- Doprava: námorná, riečna i letecká má medzinárodný význam.
- Ijsselské jazero: teraz sladkovodné, predtým bolo spojené s morom, neskôr tu bola vybudovaná hrádza.
- Oranžová farba tulipánov je národnou farbou Holandska.

LUXEMBURSKO

- veľkovojvodstvo: hlavné mesto LUXEMBURG
- 86% obyvateľov (z toho 30% cudzinci) žije v mestách, najmä v hlavnom meste
- jazyky: francúzština, luxemburština, nemčina
- vysoká životná úroveň
- Poľnohospodárstvo: väčšinu potravín dovážajú, pestovanie viniča
- Priemysel: Vďaka dostatku železnej rudy je tradičná výroba železe a ocele (1.miesto na svete na obyvateľa).
- hutnícky, potravinársky, strojnícky, chemický, sklársky priemysel
- štát má významnú námornú flotilu
- dôležitý je aj cestovný ruch a aj finančníctvo – okolo 160 bánk v krajine (finančné centrum sveta v poslednej dobe)