Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Stredna Europa

ČESKO, LICHTENŠTAJSKO, MAĎARSKO, NEMECKO, POĽSKO, RAKÚSKO, SR, ŠVAJČIARSKO

Táto geografická oblasť zahŕňa súvislé územie medzi západnou Európou ležiacou pri Atlantickom oceáne a východnou Európu. Na severe ju ohraničujú Baltské štáty a Severné more, na juhu horské pásma Álp.

Geografická poloha: 

- vyznačuje sa: prechodný charakter klímy na väčšiny územia, poloha na hlavnom európskom rozvodí (premenná oblasť riek), rozľahlé, oddávna osídlené a dobré prechodné zníženiny, podmieňujúce tranzitný charakter územia- historické i súčasné migrácie obyvateľstva, transport surovín a tovarov cez toto územie zo S a Z Európy a naopak.

Povrch:

- je veľmi pestrý. Na severe sa rozprestierajú nížiny a jazerné pahorkatiny (Pomoranská, Mazurská, Veľkopoľská, Meklenburská), ktorými pretekajú rieky Labe, Odra a Visla. Ďalšie rieky: Dunaj, Rýn, Mohan Tisa,... (Rieky patria k úmoru Baltského, Čierneho, Jadranského, Severného a Stredozemného mora.

Jazerá: Bodamské, Blatenské (Balaton), Ženevské, Neziderské,...

Hydrologický uzol Švajčiarska:

- má rieky, ktoré sa vlievajú do 4-5 rozličných morí, rieky tak odtekajú na všetky strany.

V strednej a JZ časti sa dvíhajú horské systémy rôzneho veku a charakteru – Česko-nemecká vysočina, Karpaty, Alpy. JV časť vypĺňajú nížiny s riekami Dunaj a Tisa.

Podnebie:

- je prechodné medzi oceánskym a pevninským. Oceánske podnebie v SZ časti nadobúda smerom na V výrazné rysy kontinentality.

Obyvateľstvo:

-
strednej Európy patrí k rôznym jazykovým skupinám. Ku germánskym patria Nemci, Rakúšania, väčšia časť Švajčiarska, k slovanskej Poliaci, Česi, Slováci, Rusíni, Ukrajinci a Lužickí Srbi. K románskej menšia časť Švajčiarska, k ugrofínskej skupine Maďari. Veľká koncentrácia obyvateľstva- Porúrie, Porýnie, Horné Sliezsko, SZ Čechy, Berlín, Budapešť, Hamburg, Mníchov).

Hospodárstvo:

- Medzi jednotlivými štátmi sa prejavujú rozdiely v úrovni hospodárstva. Ekonomicky najvyspelejšie štáty sú Švajčiarsko, Nemecko a Rakúsko. Postkomunistické štáty zaostávajú za nimi vo viacerých smeroch (obchod, zdravotníctvo, služby, technická úroveň hospodárstva, dopravná sieť,...)

Priemysel:

- významné: strojársky, cheický, elektrotechnický, elektronický, potravinársky a textilný.
- Nerastné bohatstvo: hnedé a čierne uhlie, kamenná soľ, ropa, zemný plyn, draselná soľ a iné.

Poľnohospodárstvo:

- sa orientuje na pestovanie obilín, technických plodín, krmovín. Okrem Poľska a Maďarska prevláda živočíšna výroba, rozvinutý je najmä chov dobytka a ošípaných.
- V strednej Európe je dopravná sieť železníc a ciest, lodných liniek a potrubných línií veľmi hustá, najmä Nemecko, na Rýne.

ČESKÁ REPUBLIKA

- republika, hlavné mesto: PRAHA
- tvoria ho 3 historické oblasti: Čechy, Morava, Sliezsko.
- má výhodnú geografickú polohu v strede Európy

Povrch:

- prevažnú časť zaberá Česká vysočina, v ktorej prevládajú pahorkatiny a vrchoviny. Nížiny a roviny vypĺňajú Českú tabuľu, z ktorej vyčnievajú pieskovcové a skalné mestá a sopečné pohoria (České stredohorie, Doupovské vrchy). Územie Českej republiky obklopujú nevysoké horstvá Šumava, Český les, Krušné, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše (Snežka 1602 mnm), Orlické hory a Jeseníky. Vo vnútrozemí sa rozprestiera rozsiahla Českomoravská vrchovina. Východnú časť Moravy vypĺňajú Karpaty, ktoré od Českej vysočiny oddeľujú komunikačné dôležité zníženiny – moravské úvaly a úzka Moravská brána. Hranica so Slovenskom tvoria Biele Karpaty, Javorníky a Beskydy.

Podnebie:

- je mierne, podlieha oceánskym a kontinentálnym vplyvom. Výraznejšie sa prejavuje vplyv AO. Teplotné pomery a množstvo zrážok sa mení s nadmor.výškou a polohou.

Vodstvo:

- územím Čiech prechádza hlavné európske rozvodie. Rieky: Labe, Vltava, Ohře, Morava.

Pôdy:

- v nížinách prevládajú černozeme, hnedozeme, vo vrchovinách kambizeme a podzoly.

Rastlinstvo:

- patrí do oblasti stredoeurópskej kveteny, lesy pokrývajú tretinu rozlohy územia. Pôvodné listnaté lesy nahradili smrekové a borovicové. K chráneným územiam patrí Krkonošský narodný park , České Švajčiarsko (skalné mestá – SZ Čiech pri rieke Labe) a CHKO Šumava, České stredohorie, Jeseníky,...

Obyvateľstvo:

- ČR patrí k husto zaľudneným štátom Európy. Prirodzený prírastok je veľmi nízky. Obyvateľstvo je národnostné homogénne – Česi tvoria 95%. V mestách žije väčšina obyvateľstva, viac ako 2/3. Najväčšie sídla: PRAHA, BRNO, OSTRAVA, PLZEŇ, OLOMOUC, LIBEREC. Najhustejšie sú zaľudnené okolie veľkých miest, dolina Moravy a Podkorušinská priemyselná oblasť.

Priemysel:

- ČR patrí k rozvinutým oblastiam. Základ tvorí ťažba nerastných surovín: hnedé uhlie – 2.miesto na svete(Podkrušohorie), čierne uhlie (Ostrava, Kladno), sklárske priesky: Kamenický Šenov – výroba svietidiel, tuha: České Budějovice (KOH-I-NOR), kaolín- porcelán. Významná výroba elektrickej energie(najmä tepelné elektrárne), hutníctvo železa (Ostrava, Kladno), strojárstvo: (autobusy, automobily, motocykle,...), chemický priemysel – petrochémia (Litvínov), ťažká chémia (Pardubice). Významná je výroba plastických hmôt, vlákien, pneumatík. Svetoznáma je výroba úžitkového a umeleckého skla (severné Čechy), porcelánu a keramiky (Karlove Vary, Rakovnik), bižutérie (Jablonec). Tradičný je i textilný, odevný, kožiarensky(obuv Zlín– Baťa), potravinársky(pivo, likéry, cukor, mäsové výrobky). Strediská: PRAHA, ÚSTIE N.LABEM, PLZEŇ, ČESKÉ BUDEJOVICE, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ, OSTRAVA, BRNO.

Poľnohospodárstvo:

- využíva 56% rozlohy štátu, zamestnáva 7,5 % ekonomicky činného obyvateľstva. Najúrodnejšie oblasti sú Polabská nížina a moravské úvaly. Pestuje sa: pšenica, sladovnícky jačmeň, cukrová repa, chmeľ – vinárska oblasť nad Plzňou (J Morava), raž, zemiaky, krmoviny, ľan. Hlavná zemiakárska oblasť : Českomoravská vrchovina. Chov rýb – J Čechy, ďalej chov dobytka, ošípaných, hydiny.

Doprava:

ČR má hustú sieť železníc a ciest. Najhustejšia dopravná sieť je v priemyselných oblastiach, najväčší dopravný železničný , cestný, riečny i letecky uzol je PRAHA. Riečna doprava sa sústreďuje na riekach Labe a Vltava. Významná je aj potrubná doprava.
Obrovský potenciál má cestovný ruch. PRAHA patrí k najnavštevovanejším mestám na svete. Ďalej i kúpeľné mestá, najmä Karlove Vary, Mariánske a Františkove Lázne.

ČR vyváža: koksovateľné uhlie, sklárske piesky a kaolín. Najvýznamnejší obchodný partner je Nemecko a Slovensko.

LICHTENŠTAJSKO

- kniežactvo, hlavné mesto VADUZ
- krajina prepojená so Švajčiarskom, s ktorým má bezcolný styk a spoločnú menu.
- leží na pravom brehu Rýna

Povrch:

- ¾ územia vypĺňajú Alpy, má mierne a pomerne daždivé podnebie, je to jedna z najbohatších krajín sveta na Zemi.
- Viac ako polovica obyvateľov žije vo vidieckych sídlach, ostatní v hlavnom meste a v menších mestečkách.
- Priemyselné podniky = pobočky švajčiarskych firiem, vyrábajú polygrafické stroje, meracie a optické stroje, vákuová technika.
- Dôležitým zdrojom príjmov je cestovný ruch, obchod a bankovníctvo (mierne daňové zákony),vydávanie poštových známok.

MAĎARSKO

- republika, hlavné mesto: BUDAPEŠŤ

Povrch:

- tvoria prevažne nížiny, najrozsiahlejšia je Veľká uhorská nížina. S časť nížiny lemujú sopečné vrchy Mátra, Bukové hory, Zemplínske a Tokajské vrchy. Na juhu pohorie Mecsek, od Balatonu k Dunaju sa tiahne Bakoňský les, Vertešské a Pilišské vrchy, severnú časť vypĺňa Malá uhorská nížina ohraničení Dunajom. Z hranicu s Rakúskom lemujú nevysoké výbežky alpskej sústavy.

Podnebie:

- mierne kontinentálne s dlhým horúcim letom so zrážkami 500- 700 ml umožňuje pestovať teplomilné plodiny. Na SV sa rozprestiera suchá step= pusta.V suchých oblastiach je vybudovaných veľa zavlažovacích najmä v povodí Tiszy.

Obyvateľstvo:

- národnostne jednotné, 98% obyvateľov tvoria Maďari, ktorí sa veľkou mierou podieľajú aj na národnostných menšinách susedných štátov. Vyznačujú sa veľmi nízkou pôrodnosťou, dlhodobým poklesom počtu obyvateľstva a koncentráciou pätiny populácie v hlavnom meste. V mestách žije 50% obyvateľstva. Mnohé mestá svojím charakterom pripomínajú vidiecke sídla.

Priemysel:

- ťaží sa hnedé uhlie, zemný plyn, menšie množstvo ropy, čierneho uhlia, uránu a mangánovej rudy. Významná ťažba bauxitu. Je tu hutníctvo železa, výroba ocele. Najdôležitejším odvetvím je strojárstvo s výrobou presných prístrojov a autobusov, ďalej elektronika, chemický, farmaceutický, potravinársky primysel (mäsové konzervy, maďarská saláma, výrobky z ovocia a zeleniny, tokajské víno, destiláty). Najvýznamnejším priemyselným strediskom je BUDAPEŠŤ, MIŠKOVEC, DEBRECÍN, SEGEDÍN, PÉCS, GIOR.

Poľnohospodárstvo:

- prevláda rastlinná výroba, pestuje sa pšenica, kukurica, cukrová repa, zemiaky, slnečnica, zelenina, ovocie, vinič. Chovajú sa ošípané, hydina, na pastvinách dobytok a ovce.

- Dopravná sieť: rozvinuté všetky druhy. Významná medzinárodná dopravná tepna je Dunaj s riečno – morským prístavom v Budapešti.
- Cestovný ruch: sa sústreďuje do liečivých termálnych oblastí, do Budapešti a k Balatonu.

- Maďarsko uskutočňovalo čiastočné hosp. reformy už za komunistického režimu, preto je v súčasnosti na trhové hospodárstvo lepšie prispôsobené a aj získalo veľa zahraničných investícií. Maďarsko je významný exportér potravín.
NEMECKO

- Spolková republika, hlavné mesto: BERLÍN
- vznikla v roku 1990, zahŕňa 16 spolkových republík, vrátane 3 miest, s demokratickým systémom vlády
- zjednotením Nemecka vznikol silný štátny celok, ktorého úloha z hospodárskej a politickej stránky vzrastá nielen v európskom, ale aj v celosvetovom meradle. Na druhej strane sú tu značné rozdiely medzi Z a V časťou štátu.
- vysoký stupeň koncentrácie a centralizácie kapitálu = spájanie veľkých monopolov, vytváranie superkoncernov prerastajúcich rámec 1 štátu. ¼ priemyselné výrobky pripadá na 25 najväčších podnikov
- má veľmi výhodné geografickú polohu.

Povrch:

- tvoria: Severonemecká nížina, Stredonemecká vysočina, Bavorská plošina a Alpy. V úvale rieky Rýn sa rozprestiera úrodná nížina.

Podnebie:

- prímorské, smerom do vnútrozemia pribúda kontinentalita

Vodstvo:

- rieky: Rýn, Labe, Dunaj, pospájané mnohými prieplavmi. Na juhu v Alpách: Bodanské jazero. Jazerné pahorkatiny: Holštajnská, Meklenburská. Značná pozornosť je venovaná aj ochrane prírody.

Obyvateľstvo:

-  národnostne jednotné. Napriek zápornému prírastku obyvateľstva počet obyvateľov neklesá, pretože je tam veľké prisťahovalectvo. Najhustejšie sú zaľudnené priemyselné oblasti, až 87% obyvateľov žije v mestách. Najväčšie mesto je hlavné mesto BERLÍN, ktorý ma po zjednotení so Západným Berlínom asi 3,2 mil obyvateľov. Ďalej HAMBURG, MNÍCHOV (hlavné mesto Bavorska). Veľkú koncentráciu obyvateľstva tvorí rýnsko- rúhrska konurbácia, ktorá má viac ako 12 mil obyvateľov.

Poľnohospodárstvo:

- prevláda živočíšna výroba, poľnohosp.nestačí pokryť domácu spotrebu → dovoz
- Pestuje sa: obilniny, zemiaky, zelenina i chmeľ (1.miesto na svete), vinná réva.

Priemysel:

-  Nerastné bohatstvo:ťažba hnedého uhlia – 1.miesto na svete, čierne uhlie, draselná a kamenná soľ, zemný plyn (S). Priemyselné odvetvia: Najväčšie a najdôležitejšie je strojárstvo (námorné lode, automobily 3.miesto na svete po USA a Japonsku, elektrotechnické, elektronické a optické výrobky, firmy: Opel, BMW, VW, Grundig, Siemens, Varta, Osram, Audi,...), energetika – tepelné elektrárne (60%), chemické – 1 z najväčších producentov a exportov, potravinársky- najväčší výrobca piva na svete, textilný, sklársky.

- Hosp.oblasti:

-SZ- HAMBURG, BRÉMY, HANOVER
-Z – najpriemyselnejšia, DORTMUND, KOLÍN, ESSEN, DUSELDORF
-JZ – FRANKFURT N.MOHANOM, STUTGART
-J- MNÍCHOV, NORIMBERG
-V- LIPSKO, DRÁŽĎANY,
-SV- ROSTOCK, BERLÍN, COTTBUS, POSTUPIN

- Doprava: všestranne rozvinutá, je tu najdlhšia sieť diaľníc v Európe. Je dôležitá aj pre rozvinutý cestovný ruch (Alpy, pobrežie morí, kultúrno – historické pamiatku atď)

POĽSKO

- republika, hlavné mesto: VARŠAVA
- leží v SV časti str. Európy pri južnom pobreží Baltského mora. Rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi väčšie európske krajiny
- patrí medzi štáty, ktoré boli súčasťou sovietskeho mocenského bloku

Povrch:

- tvoria ho nížiny a pahorkatiny, S časť vypĺňajú jazerné pahorkatiny – Pomoranská, Mazurská s množstvom jazier. V str.časti Poľska sa rozkladajú rozsiahle nížiny – Veľkopoľská, Sliezska, Mazovská) a Ľublinská pahorkatina i Malopoľská vrchovina. Najvyššie vrchy sa ťahajú pri hraniciach s ČR (Česká vysočina) a so Slovenskom (Karpaty). V pásme Tatier dosahujú najväčšiu výšku 2500 mnm.

Podnebie:

- má prechodný charakter medzi prímorským podnebím na Z a kontinentálnym na V , kde sú letá teplejšie a zimy chladnejšie. Podnebie ovplyvňuje blízkosť východoeurópskeho vnútrozemia.

Vodstvo:

- V zime rieky zamŕzajú, čím sa obmedzuje ich využitie na plavbu. Najväčšie poľské rieky sú Visla a Odra. Ľadovcové jazerá sa vyskytujú na Mazúrskej jazernej pahorkatine a v Tatrách.

Pôdy:

- sú na väčšine územia piesočnaté, menej úrodné a pokrývajú ich borovicové lesy (1/4 Poľska). Úrodné pôdy sú na nížinách v J a JV časti krajiny.
Obyvateľstvo: nerovnomerne rozmiestnené, najhustejšie je zaľudnený J a JZ. Väčšina obyvateľov žije v mestách. Najväčšie je hlavné mesto VARŠAVA (1,5 mil.obyv.), ďalej LODŽ, KRAKOW (bývalé hlavné mesto, v minulosti sídlo kráľov), WROCLAW (strojársky priemysel), POZNAŇ (veľtrhy).

Priemysel:

- bohaté ložiská nerastných surovín: čierne, hnedé uhlie, Pb, Zn, Cu, kamenná soľ, síra. V ťažbe čierneho uhlia je na poprednom mieste. Strojársky- výroba lodí, lokomotív a železničných vagónov, obrábacie stroje i automobilov (Fiat). Chemický, textilný, potravinársky. Veľká koncentrácia priemyslu má negatívny vplyv na ŽP.
Hlavná priemyselná oblasť: Sliezsko (Horné a Dolné) - Wroclaw

Poľnohospodárstvo:

- základ tvoria rodinné farmy. Poľnohosp.výroba je najintenzívnejšia nížinách. Pestujú sa: zemiaky, raž, ľan, cukrová repa, zelenina, chmeľ, repka olejná. Živ.výroba: chov ošípaných, dobytka, rybolov.

- Doprava: Na prepravu tovarov i osôb sa v Poľsku využívajú hlavne na železnice. Cestná sieť sa v súčasnosti modernizuje. Významná je námorná doprava s prístavmi ŠTETÍN, GDAŇSK, GDYŇA, na ktorú nadväzuje aj riečna doprava.

ŠVAJČIARSKO

- republika, hlavné mesto BERN
- je to vnútrozemská alpská krajina, ekonomicky vyspelá federatívna republika s rozvinutým trhovým hospodárstvom a vysokou životnou úrovňou. Je členom EZVO, zaraďuje sa medzi popredné krajiny v európskom i svetovom meradle. Politicky je neutrálne a nie je členom OSN. Sídli tu Červený kríž.

Povrch:

- má najhornatejší povrch zo všetkých európskych krajín. Švajčiarsko vypĺňajú väčšinou Z Alpy, ktorých vrcholy presahujú 4000 mnm. SZ zaberá pohorie Jura, S časť Šviajčiarska plošina. Pozostatkom opakovaných zaľadnení sú ostré vrcholové formy, strmé svahy, široké dná dolín a veľký počet jazier. Pozdĺžna brázda, ktorú odvodňuje horný tok rieky Rhone a rieka Rýn, je dôležitou dopravnou trasou. Rozdeľuje Alpy na Severné Švajčiarske Alpy (kryštalické) a Južné Švajčiarske Alpy (vápencové). Najvyššie časti Álp sú zaľadnené, Aletschký ľadovec meria 24 km a je najdlhší v Európe.

Podnebie:

- je mierne. Výrazne sa však uplatňuje nadmorská výška, je diferencované od mierneho stredomorského po drsné horské. Nad snehovou čiarou sú oblasti trvalej snehovej prikrývky a ľadovcov.

Obyvateľstvo:

- tvoria 4 jazykové skupiny: nemecká, francúzska, talianska a rétorománska. Obyvateľstvo a sídla sú sústredené prevažne na Švajčiarskej plošine, najvýznamnejšej hosp.oblasti krajiny. V mestách žije asi 73% obyvateľov. Najväčšie mesto je ZURICH, ďalej ŹENEVA (európske sídlo OSN), BAZILEJ (významný prístav na Rýne) a hlavné mesto BERN.

Hospodárstvo:

-  je to krajina s rozvinutým priemyslom, obchodom, bankovníctvom, cest.ruchom a intenzívnym poľnohospodárstvom. Patrí k najvyspelejším štátom sveta:

1) stabilná politická situácia
2) vojnami neprerušený hosp.vývoj
3) špecializácia na materiálovo nenáročné odvetvia
4) lacná vodná energia – 2/3 energie → hutníctvo far.kovov

Poľnohospodárstvo:

- zameriava sa na živ.výrobu, najmä na chov dobytka na mlieko na alpských lúkach a pasienkoch.
- Pestujú sa tu: obilniny, cukrová repa, zemiaky, krmoviny, zelenina, ovocie, vinič. Horské lesy pokrývajúce svahy zabraňujú erózii a lavínam sa na ťažbu nevyužívajú.

Priemysel:

- nemá nerastné suroviny, ale jeho priemysel využíva bohaté energetické zdroje. Vyrábajú sa obrábacie stroje, energetické zariadenia, presná mechanika a optika, svetoznáme hodiny. Rozvinutý je aj chemický, farmaceutický, textilný, potravinársky (syry, čokoláda – Nestlé, mlieko).
- cestovný ruch = dôležitý zdroj príjmov
- kvalitná dopravná sieť, najhustejšia sieť lanovkových dráh na svete
- svetové bankové a finančné centrum
- svetový trh Au a drahých kovov, sídlia tu hlavné svetové burzy

RAKÚSKO

- republika, hlavné mesto Viedeň
- vnútrozemská alpská krajina. Rozprestiera sa v JZ časti v str.Európy
- neutrálny spolkový štát s trhovou ekonomikou, je členom EÚ

Povrch:

- väčšinu povrchu vypĺňajú Alpy. Depresie rozdeľujú Alpy na Severné vápencové Alpy, Centrálne Alpy (najmohutnejšie, v pásme tu sú Vysoké Taury pokryté ľadovcami.) a Južné vápencové Alpy. Horskými pásmami vedú pásmami vedú cesty a železnice cez vysoko položené priesmyky a tunely. S krajiny tvorí Rakúska žulová plošina, vo V časti sa rozprestierajú pahorkatiny a nížinami.

Podnebie:

- mierne kontinentálne podnebie, v horských oblastiach značné drsné s dostatkom zrážok. V Alpách sú charakteristické náhle zmeny počasia a fohnové vetry.

Vodstvo:

- Takmer celé územie patrí k povodiu Dunaja. Rieky sa vyznačujú dostatkom vody a ich energia sa využíva sa na výrobu elektriny. Najväčšie jazero v Rakúsku: Neziderské jazero. Alpské jazerá sú ľadovcového pôvodu.
- V Alpách sa prejavuje výšková zonálnosť pôd a rastlinstva.

Obyvateľstvo:

- je rozmiestnené nerovnomerne, sústreďuje sa do nižšie položených častí krajiny. Najväčšie je hlavné mesto VIEDEŇ, má viac ako 1,5 mil.obyvateľov. Je to kultúrne, priemyselné a obchodné stredisko štátu, dôležitá európska dopravná križovatka (letisko, riečny prístav), sídlo viacerých medzinárodných inštitúcii OSN. Sústreďuje sa tu ¼ priemyslu. Ďalšie priemyselné strediská: GRAZ, LINZ, SLAZBURG, INNSBRUCK.

Priemysel:

- využíva domáce nerastné suroviny: magnezit, železná ruda, kamenná soľ, grafit). Odvetvia: strojárstvo, hutníctvo, elektrotechnický, chemický, drevospracujúci, papierenský, textilný a potravinársky.

Poľnohospodárstvo:

- prevláda živ.výroba, najmä chov dobytka. Pestujú sa obilniny, krmoviny.

Doprava:

- rozvinutá je železničná i automobilová, diaľničná sieť nadväzuje na diaľnice Nemecka a Talianska. Rakúsko má najväčší podiel príjmov z cestovného ruchu zo všetkých európskych krajín. Cestovný ruch sa sústreďuje do alpských stredísk zimných športov a turistiky – INNSBRUCK.