Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Južna Europa

ŠPANIELSKO   

hlavné mesto: Madrid

Poloha:

- zaberá prevažnú časť Pyre­nejského polostrova. 
- tvorí prechodnú oblasť k se­vernej Afrike. 
- výhodná poloha, dlhé pobrežie - prístup k Atlantické­mu oceánu i k Stredozemnému moru. 

Povrch:

-
má prevažne hornatý, najvyššie vystupuje na juhu po­horie Sierra Nevada a na severovýchode Pyrene­je- oboch pohoriach je v najvyšších častiach ľadovcový reliéf. 
- náhorná plošina (na­zýva sa Meseta, á po španielsky stôl), rozčleňujú ju pohoria a doliny riek.

Podnebie: vnútrozemské s malým množstvom zrážok.

TALIANSKO   

- hlavné mesto Rím
- hospodársky naj­vyspelejší štát južnej Európy.
- popredné postavenie medzi štátmi Európy 

Poloha

- výhodná geograficá poloha v strednej časti Stredozemného mora.
- výrazne prímorský štát. na pobrežie pripadajú 4/5 z celkovej dĺžky hraníc.
- zaberá Apeninský polos­trov s priľahlým územím na severe a ostrovmi v Stredozemnom mori - Sicília a Sar­dínia.
- od Afriky-140 km široký Sicílsky prieliv 
- staroveku - centrom Rímskej ríše, po jej zániku v 5. storočí roz­pad na mestské štáty (Benátky, Janov a ďalšie), zjednotili do spoločného štátu až v 19. storočí. 

Povrch -prevažne vypĺňajú pohoria, medzi Al­pami a Apeninami - rozsiahla Pádska nížina.

Podnebie

- prechodné podnebie, dostatok zrážok - Pádska nížina 
- Apeninský polostrov a ostrovy – subtropické podnebie (horúce a suché letá, mierne zimy)

Vodstvo

- hustá riečna sieť- výroba elektrickej energie a zavlažovanie, rieka Pád, 
- jazerá ľadovcového pôvodu - Gardské, Comské, Apeninský polostrov
- rieky krátke v lete vysýchajú 

Pôdy:- úrodné - náplavy Pád (Po) s prítokmi.

Poľnohospodárstvo

- Pádska nížina
- výnosná rastlinná i živočíš­na výroba.
- pšenica, kukurica, cu­krová repa a najviac ryže v Európe
- 2. mieste vo svete (po Španielsku) v zbere po­marančov aj olív, v  pestovaní viniča a výrobe vína (po Francúzsku). 
- pasienky s chovom dobytka a oviec - Apeniny a predhoria Álp. 
- lesy majú menšiu rozlohu a hospodársky vý­znam. 
- na celom Apeninskom polostrove a ostro­voch sú rozšírené kroviny- macchie

Nerastné suroviny: nemá dostatok nerastných surovín- síra, mramor, rudy a ortuť

Priemysel

-
významné postavenie, (významnejšie),dovoz (ropy, zemný plyn, rudy a i.).
strojárstvo (automobily, motocykle, lode, stroje a prístroje, elektrotechnika a i.), 
hut­níctvo (oceľ a hliník)
chemická výroba (petro­chémia, umelé hnojivá, lieky a i.).
- kvalitou vynika­jú potravinárske, textilné a najmä obuvnícke výrobky.
- nerovnomerné rozmiestnenie priemyslu na území štátu.
- sever-priemyselná oblasť Talianska a celej južnej Euró­py 1/2 obyvateľov krajiny. 
- hustota zaľudnenia dosahuje priemerne až 500 obyv/1 km2.
- stredné a južné Taliansko- hospodársky menej  rozvinuté                                                                                                                                    

Mestá

-
najväčším priemyselným strediskom Miláno (Milano, 1,3 mil, aglomerácia  5  mil),  
- výroba automobilov Fiat - Turín (Tori­no, 1 mil. obyv.). 
- Janov (Genova, 700 tis.) - veľké lodenice a najväčší prístav 
- Be­nátky (Venezia - venecia)-na vyše sto ostrovoch oddelených kanálmi                              
-  najviac navštevo­vaným strediskám takisto patrí hlavné mesto Rím (Roma, 2,7 mil). Mnoho stavebných a kultúrnych pamiatok z rozličných historických období (námestie Rímske fórum, Koloseum a i.).

- západnej časti Ríma leží najmenší štát sveta Va­tikán, stredisko katolíckej cirkvi a jej najvyššieho predstaviteľa - pápeža, vzácne staviteľské a ume­lecké pamiatky (Chrám sv. Petra, Sixtínska kaplnka a i.)                                                         

- prístavné mesto Neapol (Napoli, 1 mil, aglomerácia asi 3,5 mil).- poloha pri zálive v pozadí Vezuvom - jedno z najkrajších miest sveta. -okolie mesta (staroveké Pompeje, Ve­zuv, Capri )  

Na ostrove Sicília je najvyššia európska činná sopka Etna a ďalšie na Liparských ostrovoch (Stromboli, Lipari, Vulcano). najväčšie priemyselné stredisko a prístav je hlavné mesto Palermo (700 tis.).

Doprava a cestovný ruch

-
vynikajúci stavitelia ciest a železnič­ných tratí.
- vybudovaná doprava, vy­soká úroveň služieb prispievajú k poprednému postaveniu v cestovnom ruchu.
- rekreačné strediská na pobreží, ostrovoch a v Alpách, národných parkov (Abruzzo, Gran Sas­so ďItalia) histo­rické a kultúrne pamiatky v mestách.
- súčasť Svetového kultúrneho dedičstva.


Rastlinstvo: 

- na Mesete sa strieda suchá step porastená trávou s prevažne riedkymi porastami stromov a kríkov,
- lesov je menej, väčšina lesov rastie v najvlhšej oblasti na severozápade a severe krajiny

Vodstvo

- rieky nie sú vhodné na plavbu.
- najdlhšia rieka Tajo v lete vysychá,vodnatejšie sú EbroDuero, na riekach je mnoho vodných nádrží. -využítie - výroba elektriny a na zavlažo­vanie, najmä polí na pestovanie skorej zeleniny. Zvýšené čerpanie vody na zavlažovanie veľmi zni­žuje zásoby podzemnej vody.

Poľnohospodárstvo:

-
najvhodnejšie podmienky pre poľnohospo­dárstvo
- nížina na juhozápade v Andalúzii, menšie nížiny na pobreží a pozdĺž riek. 
- prevláda rastlinná výroba:-vyniká pestovaním olív, viniča, citrusov a korkového duba.
- sve­tové prvenstvo vo výrobe olivového oleja a v zbere pomarančov.

Nerastné suroviny:- významná najmä ťaž­ba ortuti (1. miesto na svete), zinku a niektorých ďalších rúd.

Priemysel:

-
hutníctvo (spracúva domáce rudy) 
- chemická výroba (dovážaná ropa)
- moderné strojárske závodov (výroba automobilov, lietadiel, lodí).
- potravinárstvo (založené na domácich surovinách), dôležité po­stavenie

Obyvateľstvo

- 3/4 Španieli,
- viaceré národnosti (najpočetnejší Katalánci, asi 6,5 mil. - žijú na severovýchode a na Baleároch),
- pri Biskajskom zálive západne od Pyrenejí žijú na ma­lom území Baskovia (asi 1,5 mil.), potomkovia praoby­vateľov Pyrenejského polostrova (Iberov). V tejto oblasti pretrvávajú už 30 rokov násilné akcie (bombové atentáty, únosy, vraždy) baskickej separatistickej organizácie ETA (Baskicko a sloboda). 
- Hoci má Baskicko autonómiu, ETA bojuje takýmto ne­zákonným spôsobom za jeho úplnú nezávislosť. 
- vnútrozemie krajiny je zaľudnené riedko, okrem oblasti hlavného mesta Madrid (vyše 4 mil). - politické, hospodárske a kultúrne stredisko štátu s veľmi cennými umeleckými zbierkami (galéria Prado, hrad Escorial a i.) a najväčšia dopravná kri­žovatka.
- ostatné veľkomestá- husto zaľudnených oblastiach na pobreží, sťahuje sa do nich veľa obyvateľov z vnútrozemia. Druhé najväč­šie mesto a prístav, priemyselné a kultúrne stre­disko so vzácnymi pamiatkami je Barcelona (asi 3,5 mil). Podľa počtu obyvateľov nasledujú Valen­cia, Sevilla, Zaragoza.

Zahraničný obchod

- dôležitá ná­morná, vo vnútroštátnej preprave osôb a tovarov automobilová doprava.
- najväčší obchodní par­tneri: Francúzsko a Nemecko.                    

Cestovný ruch

- po Francúzsku  najviac zahraničných turistov (zvyčajne je ich počet väčší ako obyva­teľov štátu).
- svojrázna príroda, krásne pláže na pobreží Stredozemného mora, Kanár­skych ostrovov a Baleár (známa Malorka a i.), his­torické, staviteľské a umelecké pamiatky. Z nich najviac zo všetkých štátov (vyše 30 - takisto ako v Taliansku) patrí do Svetového kultúrneho de­dičstva. Veľký počet automobilov v mestách počas letnej sezóny spôsobuje silné znečistenie ovzdušia.

PORTUGALSKO  

hlavné mesto: Lisabon

Poloha
: západná časť Pyrenejského polostrova                                                                         
Povrch: viac nížin,                                                                                                                          
Podnebie: vlhšie a miernejšie prímorské podnebie, 
Pôdy: úrodnejšie pôdy.                                                                                                                     

Vodstvo

-
rieky majú dostatok vody, najdlhšie rieky Tejo a Douro
- splavné, v ústiach
- najväčšie  prístavy a priemyselné strediská - hlavné mesto Lisabon (Lisboa, 2 mil.) a Porto (vyše 1 mil).

Obyvateľstvo

- národnostne jednotné,
- rozmiestnené hustejšie a rovnomernej­šie   
- 2/3obyvateľov žije na vidieku.

Poľnohospodárstvo

-
prevláda rastlinná vý­roba.
pestovanie južného ovocia (citrusy, mandle, figy, datle a i.), olív, viniča a korkového duba (má svetové prvenstvo v pro­dukcii korku a jeho vývoze).
- dôležitý  morský rybolov a spracovanie rýb (známe sardinky).

Donedávna - štát s prevládajú­cim poľnohospodárstvom,
v súčasnosti - dobre rozvinutý priemysel a služby. -hospodársky rast a prestáva byť vysťahovaleckou krajinou.

Cestovný ruch: -prí­morské strediská, mestá, pútnické miesto Fatima
MALTA (380 tis). 

- sa­mostatnosť od  1964 (predtým britská vojenská námor­ná základňa).
- dôležitá poloha - k Suezskému prieplavu.
- odvetvia hospodárstva, spotrebný priemysel a stavba lodí, cestovný ruch. Malta je pridružený štát EÚ. 

GRÉCKO

hlavné mesto Atény
- priemyselno-poľnohospodársky štát s rozvinutým cestovným ruchom. Význam­ne prispieva k jeho hospodárskemu rastu.
- štát so starou a slávnou históriou. -ovplyvnilo vývoj európskej kultúry a civi­lizácie, po jeho zániku sa na území štátu vystriedala nadvláda Macedóncov, Rimanov a Turkov. Ne­závislým štátom sa stalo až v 19. storočí.

Poloha

- polostrovná a ostrovná krajina. v najjužnejšej časti Balkánskeho polostrova, vybieha do Stredozemného mora polostrovmi prstovitého tvaru (Chalkidikí, Peloponéz a i.). pat­ria mu početné ostrovy a súostrovia v Egejskom, Iónskom a Stredozemnom mori. najväčší z nich ostrov Kréta.
- má veľmi členité a dlhé pobrežie.

Povrch

- hornatá krajina
- pohoria presahu­jú nadmorskú výšku 2 000 m, najvyšší vrch - le­gendárny Olymp má 2 917 m.
- menšie nížiny s úrodnejšími pôdami sú najmä pri pobreží.

Podnebie

-
väčši­na územia má prímorské subtropické podne­bie.
- chladnejšie je vo vyšších pohoriach vo vnútro­zemí.
- najviac zrážok- západné pobrežie

Vodstvo

-
dlhšie a vod­natejšie rieky (Vardar, Marica) pritekajú zo sused­ných štátov.
- rozloha lesov –malá,  krovinaté porasty podobné macchiám.

Poľnohospodárstvo

- pasienky s chovom oviec a kôz.,
- na ornej pôde sa dorába obilie (zber nepostačuje pre domácu spotrebu).
- dôležité i na vývoz je pestovanie subtropických plodín - viniča, olivovníka, figovníka, citrusov a tabaku.
- rozší­rený je rybolov.
- špecialita sú sušené hrozienka (korintky - pod­ľa mesta Korint). Získavajú sa z osobitných druhov hrozna.
- lov morských húb - Kalymnos v Južných Sporadoch. lov húb - hlavný zdroj obživy obyvateľov

Obyvateľstvo

- národnostne takmer jednotné (menšiny Macedónci, Turci, Albánci). 
- rozmiestnené nerovnomerne, mnoho Grékov trvalo žije v zahraničí.

Priemysel

- nemá dostatok nerastných surovín (okrem kvalitného mramoru a niektorých rúd, najmä bauxitu a magnezitu - 3. miesto v Európe),
- potravinárstvo a textilná výroba hutníctvo, strojár­stvo a chemická výroba. 
- najdôležitejšia hospodárska oblasť je na juhovýchode Grécka.1/3 obyvateľov štátu 

Mestá

- hlavné mesto Atény (Athína, asíne, 3,1 mil.)
- rozličný priemysel,  pamia­tky z antického obdobia,
- najväčším prístavom Pireus tvoria aglomeráciu. 
- druhé najväč­šie mesto Solún (Thessaloníki, asi 400 tis.), prie­m. stredisko, prístav

Doprava: námorná, najväčšie obchodné loďstvo v Euró­pe.

Cestovný ruch:

-
početné a vzácne historické pamiatkyi navštevujú každoročne milióny turistov.
- miesta gréckej histórie (Sparta, Olympia, Delfy a L), ale aj národné parky a iné zvláštnosti (skal­né mesto Meteóra s kláštormi).
- veľa pamiatok patrí do Svetového kultúrneho dedičstva.