Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Afrika

AFRIKA

Rozloha - 30mil. km2
Poloha - rovník+obr. Raka, obr. Kozorožca, nultý poludník
Pobrežné členenie - ostr. Madagaskar, Somálsky pol., Sinajský polostrov + zálivy Guinejský, Veľká Syrta, Malá Syrta

Africký štít - kryštalické horniny – treťohory - vrásnenie - Atlas, Kapské Vrchy – rozlámanie na kryhy-Čadská a Konžská panva–lávové plošiny - Etiópska vysočina - sopečný kužeľ Kilimandžáro.
Poloha - stredná výška 750 m, Nízka Afrika: -severná, západná a stredná časť Afriky = roviny + ploš. Sahary, Sudánu + Konžskej panvy, poh. Atlas, Guinejská + Adamaunská vysoč.  Vysoká Afrika = východ+juh Afriky
Podnebie - najteplejší a po Austrálii najsuchší svetadiel - vplyv pasátov, morsk. prúd. ,nadm. výšky na podnebie

Rovníková oblasť - územia po oboch stranách rovníka a pri pobreží Guinejského zálivu - stála ročná tepl a vysoké zrážky Tropická vlhká (pasátová) oblasť - obdobia dažďov a sucha

a) Oblasť bližšie k rovniku:- vyššie zrážky/(600-1500 mm) , prie­merná teplota 24-30°C, dve krátke obdobia sucha//
b) Oblasť bližšie k obratníkom:- jedno obdobie dažďa a sucha so zrážkami/200-600 mm, väčšie rozdiely teplôt. Patrí sem východná Afrika a oblasť Sahelu// 


Tropická suchá oblasť
- najv. časť Afriky pozdĺž obratníkov, veľké výkyvy denných a nočných teplôt a minimálnymi zrážkami (0-200 mm)/najmenej zrážok namerali v Asuáne (0,5 mm), najvyššiu priemer­nú ročnú teplotu má Dallol - +35°C, najvyššiu teplotu namerali v Azizii ­+58°C// 


Subtropická oblasť - severný a južný okraj Afriky,  horúce suché letá a vlhké  teplé zimy (l2°C) , zrážky 650-750 mm ročne.  

Vodstvo
bezodtoková oblasť Sahary a Ocavanga
- úmorie Atlantického oceána - Kongo, Níl, Niger
- úmorie Indického oceánu - Zambezi, Limpopo 
- jazerá - tektonické panvy východnej Afriky - Ukere­we, Tanganika, Malawi - slané jazerá (šoty)
- púštne, polopúštne oblasti - suché riečne korytá (vádí) + artézske vody. 


Rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy

- tropické dažďové lesy - sekvoje, liány – hmyz, plazy, opice, ľudoopi – chudobné, lateritové a červenožlté pôdy
- savany - trávnaté roviny + baobaby, akácie (antilopy, žirafy, zebry, slony, levy, hyeny, šakaly) - dezertifikácia - rozširovanie púští na úkor savany

Obyvateľstvo

- 720 mil. obyvateľov, 25 obyvateľov na km2 – v delte Nílu - 1000 na km2, Nigéria - 400 na km2,
- 20 miliónových miest, 85 percent - vidiečania – 800 etnických skupín - 1500 nárečí, 52-56 rokov

Hospodárstvo - najchudobnejší kontinent - prírodné pohromy - sucho, nebezpečný hmyz, povodne, zeme­trasenia... 

- vyspelé krajiny - Juhoafrická republika - ostatné rozvojové krajiny - Egypt, Alžírsko, Líbya, Senegal, Pobrežie slonoviny, Ghana, Kamerun, Gabon, Kongo, Namíbia, Botswana, Zimbabwe.
- najzaostalejšie krajiny sveta: Burundi, Čad, Etiópia, Guine­a-Bissau, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Sierra Leone, Tanzánia, Uganda, Zair.

Poľnohospodárstvo - rastlinná výroba na výživu obyv. - maniok, jamy, bataty, proso, pšeni­ca, ryža, kukurica
- rastliny na export - subtropické oblasti: citrusové plody, olivy, vinič, datle, korok, kakao pri Gui­nejskom zálive, káva-západná + východná Afrika, ara­šidy, palma olejná - záp. Afrika, bavlna-Egypt, Sudán, sisal - vý­ch. Afrika, korenie, vanilka, klinčeky -vých. pobr. + ostro­v (Zanzibar), banány, ananásy, zemiaky, zelenina 

- mucha tse-tse, dobytok znakom bohatstva, Islam-zakazuje bravčové mäso

Priemysel - vedúce postavenie - JAR- prevláda ťažobný priemysel nad sprac. - ťažba ropa, bauxit, fosfáty, Fe a Mn rudy, Au, Cu, diamanty /JAR, Zair, Zambia, Zimbabwe/, produ­centi ropy - Nigéria, Líbya, Alžírsko, Angola, Gabon.


Doprava - rozvinutá - letecká doprava

Arabi - islam, /Líbia/, najrozvinutejšie hospodárstvo - Egypt, Alžírsko, Maroko, Tunisko – pamiatky ant., islamskej kul­túry -pobrežie Stredozemného mora

- turistické aktivity Maroko - kráľovstvo, najväčšie mesto Casablanca (3,2 mil. obyv.), ťažba fosfátov, Mn, Pb - okupuje západnú Saharu (partizánske hnutie „polisário“)

– cestovný ruch - pláže, orientálne trhy, hory (Atlas) – lov rýb Alžírsko - Atlas, Ahaggar (nález uránu), 4/5 Sahara, slané jazerá, Tunisko - ostrovy v Malej Syrte, (najväčší : Džerba) – ťažba ropy, fosfátov, príjmy z cestovného ruchu – železničná a cestná sieť najlepšia v sev. Afrike, potrubná doprava – Taliansko

- Líbya - 90% púšť, nemá rieky iba „vádí“ – ťažba ropy – 1,2 mil barelov ročne
- Egypt - 2/3 vápencová plošina, horúce podnebie, nemá lesy – felákovia - ½ obyvateľstva poľnohospodárski robotníci – export: bavlna, cukrová trstina – Suezský prieplav (17 000 lodí ročne) – Níl -Asuánska priehrada- ¼ elektrickej energie, zavlažovanie


Západná Afrika

- štáty pobrežia Atlantického oceánu, Guinejský záliv, záp. časti Sahelu + ostrovné štáty – Fe rudy, fosfáty, bauxit a ropa, veľké energetické zdroje (Volta, Niger – miestna spotreba - kukurica, ryža, proso, bataty – ex­port - káva, kakao, podzemnica olejná + výrobky z palmy olejnej – ťažba priemyselných surovín

– doprava slabo vyvinutá – Libéria - najväčšia obchodná flotila sveta. Štáty Sahelu Mauritánia, Mali a Niger patria k najchudobnejším krajinám sveta – hospodársky najvyspelejšie sú - Senegal, Pobrežie Slonoviny, Ghana

Stredná Afrika

 

- štáty Zairskej + Čadskej panvy s priľahlým atlan­tickým pobrežím. Do severnej časti zasahuje Sahel, stredná časť - rovník+ juh - pasátové tropické podnebie vzác­ne drevo (mahagón, eben)
– hos­podársky najvýznamnejšie štáty - Kamerun, Gabon, Kongo v Zaire - ťažobný priemysel - svetové zásoby Cu, Co, Sn, Mn, diamantov
– hospodársky najvyspelejšou ob­lasťou - provincia Šaba s rozsiahlou ťažbou a spracovaním medených rúd


Východná Afrika

- od horného toku Nílu - po jazero Malawi. Somálsko a juh Sudánu sú súčasťou Sahelu, ostatná časť - vysoká Afrika – hornaté vnútrozemie a náhorné plošiny
- poľnohospodárstvo využíva – Etiópia, Tanzáni­a, Keňa, Somálsko - živoč. výroba rozhodujúci podiel
– savany - chov hovädzieho dobytka, ryža, kukurica, bataty, maniok, bavlník
– vývoz - káva, čaj, tabak, sisal, klinčeky – chudobná na nerastné suroviny – hospodárstvo na nižšej úrovni – spracov. priem.-málo rozvinutý, prevláda textilný, potravinársky.
- Keňa, Tanzánia - rozvinutý cestovný ruch, územie Kene - 11 národných parkov + 15 chránených prírodných rezervácií


Južná Afrika

- územie južne od Zairskej panvy + Madagaskar – hospodársky vyspelé štáty - JAR, Namíbia, Zimbabwe, Botswana,
- zaostalejšie štáty - Mozambik, Angola, Madagaskar.
- Zambia - vyspelý ťažobný priemysel + spracovanie farebných kovov – zá­soby ropy, zemného plynu
- Angola – nerastné bohatstvo - vnútrozemie – najväčšia ťažobná oblasť - železničné spojenie s pobrežím – veľké rozdiely v priemysle
- poľnohospodárska výroba – exportné plodiny - káva, čaj, tabak, bavlna, citrusy, korenie, chov dobytka, oviec

JAR - vyspelý priemyselný štát, nerastné bohatstvo – vyspelá, moderná doprava, zahraničný obchod
- 40 % celoafrickej priemyselnej výroby, 60 % výroba elektriny
- 80 % ťažby uhlia a výroby ocele – najväčší svetový vý­vozca Au – producent uránu, diamantov, Cr, antimó­nu, Pt, uhlie –hutníctvo, strojárstvo, výroba dopravných prostriedkov, strojov pre poľnohospodárstvo, ba­ne - elektrotechnika, elektronika, petrochémia, výroba zbraní, trhavín, umelých hmôt, hnojív – potravinársky, textilný priemysel – oblasti Johannesburgu, Pretorie, okolie Kapského mesta, Port Elizabeth, Durban – vo východných oblastiach JAR - najlepšie pôdne klimatické podmienky.