Referaty ulohy,tahaky

Skoro všetko o dejinach sveta od a-z od 0 - X

Primačkove testy

Prijímačkové testy


Pravopisné cvičenie:
––––––––––––––––-
Do tried- vošli piat- chlapci. Piat- z nich bol Ivan. K-vol na mňa a onedlho sme ob-dvaja v-behli na chodbu. Ivan prv- a ja za ním. Na chodbe nás už v-čkávali ďalší siedm- chlapci. Najv-šší som bol zo všetk-ch chlapcov ja, meral som vtedy stosedemdesiattr- centimetrov. Prv- dvaja chlapci boli o rok mladšie dvojčatá Peter a Juraj. Druh- dvaja boli siedmac- Mišo a Fero. Ostatn- traja navštevovali rovnako ako m- s Ivanom šiest- ročník. Všetci deviat- sme chodili každé popoludnie na tréning- karate. Na pretekoch chcel b-ť náš oddiel prv-. Matúš si nasadil pestrofarebnú čiapku s ak-m-s- nápismi. Všetci sú poslednom čase ak-s- nespokojní. Na súťaži boli úspešní len niektor- z vás. Ktoréhos- dňa dobehol za ním a vybral z vrecka dajak- pokrkvan- papier. Za rána, za ros- najlepšie sa
kos- , keď majú kosc- ostré kos-. Kto sa v-dá do sveta na skus-, ten vo svete kadečo okús-.

Úlohy z jazyka a literatúry
–––––––––––––––––––––––-
1.Milka podobných kliatob ani zlorečení nikdy nepočula.
Urč slovný druh a gramatické kategórie (rod, číslo, pád, osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid) podčiarknutých slov.

2. Jasný pohľad tmavých očí prenikal človekovi do duše. Urč vetné členy vo
vete.
3. Vysvetli význam slov: a) skanzen, b) interview, c) kvarteto, d) aróma.

4. Vysvetli obrazné spojenia :
a) spať pod širákom b) poriadne mu zavaril
c) bol mu v pätách d) spadol mu kameň zo srdca
e) sedel so založenými rukami

5. Napíš, čo znamená :
a)hľadí ako teľa na nové vráta
b)my o vlku a vlk za humny
c) kúpila to za babku
d)nič nepadá z neba

6. Napíš správne výrazy:
a)náhradné diely prístroja, b)dvadsaťjedna mužov, c)čo tomu hovoríte,
e)pokuta vo výške 500 korún, e) po dobu jedného roka.

7.Doplň správne písmeno i,í:
a)k tvoj-m rodičom,
b)pred naš-m domom,
c)zeleň lahodí naš-m očiam,
d)s tvoj-m súhlasom ,
e)pred svoj-m zrakom.

8. V ktorej z možností je správne vysvetlený pojem
a)fauna – rastlinstvo
b)autobiografia- životopis básnikov
c)imitácia- napodobenina
d)dementovať- vyhlásiť za pravdivé
e)averzia- opak
9. Napíš, v akom štýle sa používajú nasledujúce slová:
a) luna, vesna b) deják, kamoš c) obezita, molekula

10. Uveď po jednom synonyme k slovám
a) mocný- b) utekať- c) dom-

11.Z opisných výrazov utvor prídavné mená a pridaj pods.mená
a)látka, ktorá má červenú i bielu farbu
b)baňa v ktorej sa ťaží hnedé uhlie

12.Napíš jeden príklad na :
a)personifikáciu
b)metaforu
c)prirovnanie
d)epiteton
e)príslovie
f)pranostiku
g)porekadlo

13.Definuj:
a)verš
b)strofa
c)rým
d)rytmus
e)idea
f)epigram